Jelenlegi hely

Címlap
Iskolaotthonos oktatás

Az iskolaotthonos oktatás elsődleges célja a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztése a játék és a tanulási idő célszerű felhasználásával.

A tanulók 8.00 - 16.15 óráig tartózkodnak az iskolában. Ez alatt az idő alatt játékos tanulással sajátítják el a tananyagot, amit a gyakorló órák készségfejlesztő feladatai segítenek.

Otthonos környezetben, barátságos, jó hangulatban töltik a napot, ahol minden feladatot elvégeznek, így az iskolai tanulás után nincs szükség otthoni gyakorlásra. A családnak lehetősége van programokat szervezni, az időt együtt eltölteni.

A tankönyveket és füzeteket csak hétvégére viszik haza, de a szülőknek hét közben is módjában áll átnézni a gyermek aznapi munkáját.

Gyermekkönyvekkel és gyermekfolyóiratokkal segítjük a megfelelő szövegértés kialakulását.

A játékidőkben a szabad játékon kívül, szervezett fejlesztő játék is történik, amely elősegíti a tananyag rögzítését, és differenciált foglalkoztatást biztosít. A megfigyelőképesség, kézügyesség-, hallás-, emlékezet- és mozgásfejlesztés terén játékos feladatokkal és készségfejlesztő eszközökkel motiváljuk a tanulókat.

Fontos feladat az önálló ismeretszerzés és kreativitás kialakítása.

Érdeklődésüket és nyitottságukat iskolán kívüli programokkal (könyvtárlátogatás, mozi látogatás, tanulmányi séta, osztálykirándulás, környezetvédelmi központ, tanösvény megtekintése, múzeumlátogatás ) tartjuk fenn, melyek során a közösség formálása is nagy szerepet kap.

A matematika oktatás elsődleges feladata, hogy az év végére, minden tanuló tegyen eleget a minimum követelményeknek.

Az általános készségek (megfigyelőkészség, hosszú-és rövid távú emlékezet, finommotorika, a saját testen való tájékozódás, térben és síkban való tájékozódás) fejlesztése mellett a matematikai szókincs, szaknyelv elsajátítása, használata, logikus gondolkodás fejlesztése a cél.

 

Az előkészítő időszakban tájékozódó és előkészítő munka folyik, melyet matematikához kapcsolódó színezők, fénymásolt feladatlapok segítenek.(pl. Főfai Attiláné - Bánfalvy Zsuzsanna: Ezt már tudom! )

Ki kell alakítani a matematikaórák munkarendjét, könyvek, füzet, tolltartó, matematikai eszközök helye a padon, használatuk, pontos munkavégzés, utasítások betartása, önellenőrzés.

Ebben az időszakban történik a számjegyírás előkészítése a vonalak, számjegyelemek gyakoroltatásával.

Ehhez használt másolt feladatok: pl. Forgács Tiborné: Előírt matematika gyakorlófüzet 1. osztály, illetve az udvaron krétával betonra írás.

Ezek után a számfogalom kialakítása történik lehetőleg sok manuális feladattal és a napi tevékenységek folyamán gyakorolva. (A számjegy az ujjkép, a számkép egyeztetése)

Az összeadás és kivonás műveletének elsajátítása nagyon fontos. Először tízes átlépés nélkül, majd átlépéssel.

A gyakorláshoz használható: pl. Mecki süni és társai társasjáték, ABAKUSZ, különböző másolt lapok pl. SULI-KEZDŐ gyakorló füzet/ számolás és számtan/; Számolgató 1. 2. matematikai foglalkoztató füzet 1. osztályosoknak.

Különböző tevékenységekkel, tapasztalás útján ismerkednek meg a hosszúság, űrtartalom, a tömeg és idő mérésével.

Manipulatív tapasztalatok útján szereznek benyomást a geometria alapfogalmairól.

A tanórákon és a gyakorló órákon olyan feladatokat is kapnak a tanulók, amelyekkel személyre szabottan fejleszthetők.

A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása során nagy hangsúlyt kap a szép értelmes magyar beszéd használatára való nevelés. Az érdekes mesék, versek hallgatásával, olvasásával az olvasási kedv felébresztése, az olvasás megszerettetése a cél. Az olvasás tanítása hangoztató - elemző - összetevő módszerrel történik. A tantárgyi követelményeket úgy teljesítik a tanulók, hogy a különböző témakörökhöz kapcsolódóan -az osztály összetételének megfelelően - képességfejlesztő munkafüzetekből, könyvekből válogatva, feladatlapokkal biztosítható a tananyag elsajátítása.

Olvasás:

Előkészítő időszak: A beszédfejlesztés, mesemondás a szorongásoldás ujjbábokkal, kesztyűbábokkal történik. Kapcsolatteremtéshez, ismerkedéshez, iskolai szokásokhoz, köszönésekhez, tanszerek egyeztetéséhez, órarendi jelekhez jól használható a drámajátékos megoldás, ami játéknak tűnik még, de már tanulás. A beszédművelést - magánhangzók, mássalhangzók tiszta kiejtését, a helyes beszédlégzést, artikulációt - minden órán fejleszteni kell, népi mondókák, találós kérdések, versek, mozgásos, játékos ritmizálásával.

Felhasználható:

Montágh Imre: Mondd ki szépen!
Várhidi Attila: Játsszunk színházat!
Tanítás-tanulás (szakmódszertani folyóirat 2005. szeptember)

Betűtanítási időszak:

A szóolvasást, szókincsbővítést, mondatalkotásokat kellőképpen motiválják a készségfejlesztő játékeszközök.
Betűkártyák, memóriakártyák (betűk felismerése)
Legkedveltebb szójátékom (társasjáték- szókincsfejlesztéshez)
Képes történetek - és ezutánű (mondatalkotásokhoz)
Teknős PUZZLE (kisbetűk felismerése, szóalkotás)
A szövegértés fejlesztő gyakorlatokat már ebben az időszakban el kell kezdeni. (rajzok, egyeztetések, kiegészítések, rejtvények)

Felhasználható:

Nagy Emese: Jó játék a tanulás (játékos foglalkoztató füzet)
Meixner Ildikó: Ábécéház
Arany ábécé (gyakorló olvasókönyv)

Szövegolvasás:

Az "Itt van a tél" című témakörben történik az áttérés a szótagolásról a folyamatos olvasásra, de ez a gyerekeknél nem egy időben zajlik le. Akinek külön segítségre van szüksége ahhoz, hogy megtanuljon olvasni, a következő könyvből választhatók a megfelelő feladatok:

Dr. Gósy Mária és Laczkó Mária: Varázsló (olvasási nehézségek felismerése, olvasásfejlesztés)
Kiemelt feladat az időjárás és a természet változásainak megfigyeltetése, szavak, szövegrészletek értelmezése szövegösszefüggésben, kérdések megválaszolásával.
"Meséről mesére...": Mesedramatizálás, mesesarok kialakítása jutalommese olvasásakor, értő olvasás fejlesztése a fontos.

Felhasználható:

Csikósné Monostori Erzsébet - Jerneiné Mezey Klára: ?Meséről mesére"
/munkafüzet a szövegértés fejlesztésére/
Csukás István: A téli tücsök meséi
Betűfaló (gyakorló olvasókönyv)
Látogatás az iskolai könyvtárba és a városi Németh László Gyermekkönyvtárba.
"Víg tavasz, virághintő": Készülődés az anyák napi műsorra. Minden tanuló tanul verset differenciáltan, a képességeinek megfelelő terjedelemben.

Felhasználható:

Árnyékfogó /gyermekversek 2005/
Nyár, nyár napsugár /versek, mondókák népszokások/
Anyák napjára /versek, elbeszélések, jelenetek/
"Barátaink: az állatok, a fák, a virágok": Az olvasástechnika fejlettsége ekkorra lehetővé teszi, hogy a gyermekmagazinokat önállóan is olvassák. A természet szeretetére és védelmére való neveléshez is sok szöveget található benne.

Felhasználható:

Játékos ismeretterjesztő gyermekmagazinok: Buci Maci, Tappancs, Tudorka
"A család": Nagyon fontos a szociális képességek fejlesztése, érzelmek kifejezése mimikával, mozdulattal, együttműködés a társakkal, szerepjátékok.

Felhasználható:

Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam?!
/szó-hang-gesztus/
Weöres Sándor: Bóbita (verseskötet)
"Koszorús nyár, kalászdöntő": Az önálló tanulás képességét kell fejleszteni továbbra is, gyakorolni az önálló feladatmegoldás technikáját. Megismerkednek az Ablak-Zsiráf gyermeklexikonnal, de csak a következő tanévben használják majd rendszeresen.

Felhasználható:

Esztergályos Jenő: Oktatójátékok kisiskolásoknak

Írás:

Az olvasástanítás támogatja az írás folyamatát, az írás minden esetben visszahat az olvasási készség fejlődésére, ezért követi az olvasás órát az írás óra

Előkészítő időszak: Az írástanulás technikai alapozása során a füzet és az írószerek helyes használatának gyakorlása történik. Finommozgásokat, mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatokhoz színezési, forma felismerési, vonalvezetési gyakorlatokhoz fénymásolatokat kapnak, képességfejlesztő munkafüzetekből:

Újvárosi Sándorné: Játékos képességfejlesztés
Piros Balázsné Pozdora Enikő: Ki rajzol ilyet? Majd megmondom, milyet!
Szakácsné Kupeczki Éva: Lánc, lánc, lánc...

Írott kisbetűk tanítása:

Az íráskészség megalapozásánál a fokozatosságelvét kell betartani: betűszintű feladatok, szótag és szószintű feladatok, mondatszintű feladatok.
A tollbamondást már a betűelemek írásakor elkezdik, majd fokozatosan nehezítjük a mondatírásig.
Az emlékezetből való írást mindig frontális osztálymunkával kell előkészíteni.
Felhasználható: J vagy ly - helyesírási gyakorlófüzet alsó tagozatosok részére.

A nagybetűk írása:

Mivel az "újszerűség" hatása ekkorra már megszűnik a betűírás során, ezért gondolkodtató, tréfás feladatokkal motiválhatjuk a tanulókat. (szójátékok, tréfás mondatalkotás, rejtvények, nevek gyűjtése, hibajavító gyakorlatok)
A helyesírás gyakorlása minden témakörben folyamatosan történik. A tanév végére a tanulók ismerik és használják a magyar ábécé kis és nagy betűinek írott alakjait. Jelölik a mondatkezdést és zárást, másolnak írott és nyomtatott mintáról is.A begyakorolt szókészletben alkalmazzák a szókezdő nagybetűt, a j hang kétféle jelölését(j, ly), ékezetek jelölését.

Felhasználható:

Sárosy Józsefné - Szabó Balázsné: Tanuljunk magyarul!

 

Technika:

Elsősorban olyan munkákat készítenek a tanulók, a mozgáskoordinációt fejlesztjük, figyelni kell a finommozgás gyakorlására, amii az írástanulást is elősegíti.

A munkadarabok elkészítése során fejlődik problémamegoldó gondolkodásuk, fantáziájuk. Úgy kell irányítani a tanulókat, hogy a kézügyességük fokozatosan fejlődjön, a kreativitásukat megőrizzük. Az origami során fejlődik a szem-kéz koordinációjuk, figyelmük.

Felhasználható:

Hiltrud és Michaela Seibel: Só-liszt gyurma
Pető Éva: Csutkanépek
Chabrecsek Terézia: Töklámpás
Fábián Zsolt: Origami
Devecsery László: Szalmaország csodái

A környezetismeret tantárgy tanítása során fontos, hogy tapasztalati úton, tevékenység közben jussanak ismeretekhez a tanulók. Ezért olyan feladatokat is kapnak, melyek során megfigyelhetik a körülöttük lévő világ változásait.

Tanulmányi séták során figyelhetik meg például a közlekedést, megismerhetik az iskola környékét, láthatják a természeti és épített környezet összetevőit. Folyamatosan megfigyelhetik az időjárás változásait és annak hatását a természetre.

Családi házhoz szervezett kirándulás során láthatják a háziállatok, hobbiállatok és az ember kapcsolatát és a közvetlen környezetünkben élő növények szerepét.

A jeles napok és ünnepek előkészületei közben a tanórán kívül is megismerkedhetnek a népszokásokkal és hagyományokkal. Ezek az ismeretek bővítik és elmélyítik a tanórán szerzett ismereteket.

Rajzos lejegyzéseket készíthetnek, kísérletekkel tapasztalhatják meg a víz különböző megjelenési formáit.

Folyamatosan fel kell hívni a tanulók figyelmét a balesetek megelőzésére és fontos tudatosítani ennek szükségességét.

Rajz - vizuális nevelés:

Fontos feladat a tanulók szép iránti érzékenységének kialakítása és fejlesztése. A szép környezetre, a természet szépségére fel kell hívni a figyelmüket az órák keretein kívül is.
A rajzolás, térkitöltés, különböző technikák megismerése célzott feladatokkal történik. Eljutnak a ponttól a csendéletig és az illusztrációkig.
Fontos a megfigyeltetés (pl. iskola rajza) és a fantázia felhasználása a rajzolás, festés, illetve bármilyen technikával készült ábrázolás során.

Elsődleges cél, az önkifejezés lehetőségének felismerése az alkotásban.

Ének:

Az ének tantárgy tanítása során óvodában tanult gyermekdalokra és gyermekjáték-dalokra alapozunk. Az 1. osztályos tananyag ezek ismétlése új dalokkal kiegészítve.
Szabadidőben is játszható körjátékokat tanulnak, melyek életkorukhoz közel állnak.
Fontos feladat a hallás és ritmusérzék fejlesztése, mely a délutáni hallásfejlesztő foglalkozás során folytatható.
A zeneelmélet alapjait mesébe ágyazva számukra érdekes, megjegyezhető formában kell tanítani, megalapozva a későbbi tananyag megértését.
A legfontosabb cél, az éneklés megszerettetése.