Jelenlegi hely

Címlap

 

Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.

 

Az ECDL moduljai:

      IKT alapismeretek
ecdl_foldg.JPGOperációs rendszerek
Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés
Adatbázis-kezelés
Prezentáció
Internet és kommunikáció
Képszerkesztés
Webszerkesztés
IT biztonság
IKT pedagógusoknak
Közösségi média
E-hitelesség, E-aláírás Vizsgára jelentkezni lehet Seres Imre és Bodzsár Mihály tanárúrnál és Martonné Végh Katalin tanárnőnél az iskolában.

 

Tudnivalók

Hallgatói tájékoztató az ECDL vizsgák lebonyolításáról

A tájékoztató az ECDL vizsgaközpontok működési szabályzata alapján készült, a benne foglaltak kötelezően betartandók.

Általános tudnivalók

A vizsgázó az ECDL rendszerbe való első jelentkezésekor okmányként kezelendő vizsgakártyát kap, amelyre adatait a vizsgaközpont vezeti fel. A kártya kiállításával egy időben a jelölt a vizsgakártyához tartozó, az adminisztrációs rendszerből nyomtatható ECDL regisztrációs adatlapon aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a központi ECDL-adatbázisba a vizsgázók között történő nyilvántartás céljából bekerüljenek. A regisztrációs adatlapot 14 éven aluli vizsgázó esetében a szülőnek/gondviselőnek is alá kell írnia.

A vizsgakártya az első vizsga dátumától számított 3 évig érvényes, lejárta után új vizsgakártyát kell váltani, és az addig teljesített vizsgákat meg kell ismételni.

A közoktatási intézményekben tanuló diákok számára lehetőség van arra, hogy a modulvizsgákat 3 év helyett az első vizsga teljesítésétől számított 4 éven belül teljesítsék. Ez a lehetőség csak azon diákokra vonatkozik, akik közoktatási keretek között készülnek fel a vizsgákra, és az általános vagy középiskolai évek alatt teljesítik a 7 modulvizsgát. Ilyen esetben a 7 sikeres vizsgát igazoló vizsgakártya ECDL Irodába küldésekor a vizsgaközpontnak mellékelnie kell a vizsgázó iskolája által erről kiállított igazolást. (Az ECDL (Select) START megszerzésére a rendelkezésre álló idő mindenkinek 3 év.)

 ·    A regisztráció megtörténte után a hallgató jogosult bármelyik akkreditált vizsgaközpont meghirdetett vizsgájára jelentkezni.A vizsgán használandó szoftver a hallgató által választható, az adott vizsgaközpont akkreditált szoftverei közül.

 ·    Egy teremben egy időben párhuzamosan több modulból is lehet vizsgáztatni, azonban az egyes modulvizsgák kezdési és a befejezési ideje egymástól nem térhet el: a vizsgát minden modulból azonos időben kell elkezdeni, illetve befejezni.

 ·    Egy vizsga ideje 45 perc (kivéve: ECDL CAD, ahol 60 perc a rendelkezésre álló idő, illetve a fogyatékkal élők vizsgái, ahol az adható idő 90 perc), így egy napon több vizsga is letehető, azonban közöttük legalább 20 perc szünetet kell tartani.

 ·    A vizsgakártyát a jelöltnek minden vizsgára el kell hozni, anélkül vizsgázni nem lehet.

 ·    Amikor a vizsgakártya betelt, azaz a hallgató minden vizsgakötelezettségének eleget tett, a vizsgaközpont elismervény ellenében azt a vizsgázótól átveszi 3 napon belül továbbítja a NJSZT ECDL Irodájába. Az Iroda a kártyán szereplő adatokat összeveti a központi nyilvántartásban szereplő vizsgaadatokkal, majd kiállítja az ECDL bizonyítványt.

 ·    A bizonyítványt az ECDL Iroda a vizsgakártya leadásakor megjelölt címre küldi meg.

 A vizsga lebonyolítása

 ·    Az ECDL vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak be kell mutatnia valamilyen személyazonosságot igazoló dokumentumot (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél, 14 éven aluliak esetében érvényes diákigazolvány), és érvényes vizsgakártyáját.

 ·    Amennyiben a vizsgára legalább 4 fő jelentkezik, a vizsgát a vizsgaközpont köteles megtartani.

 ·    A vizsgák megkezdése előtt a vizsgabiztos ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát és tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, valamint a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményéről. Ezt követően kiadja a vizsga feladatait.

 ·    Segédeszköz nem használható, a teremben a vizsgázó által elérhető távolságban táska, mobiltelefon stb. nem lehet, a mobiltelefonokat a vizsga idejére ki kell kapcsolni.

 ·    A vizsgázók számára a vizsgaközpont pecsétjével ellátott lapokat kell biztosítani, a vizsga során csak ezekre lehet dolgozni. Kivételt képez az 1. modul (IKT alapismeretek), amelyből a vizsgáztatás automata vizsgaszoftverrel történik: itt mind a feladatlap összeállítását, mind az értékelést a szoftver végzi.

 ·    A rendelkezésre álló időbe a feladatok ismertetésének ideje, illetve a vizsgázónak fel nem róható okból (kényszerleállás, meghibásodás, stb.) kieső idő nem számítható bele.

 ·    Ha a vizsgázó befejezte a feladat(ok) kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt, a nála lévő összes feladat- és munkalapot és/vagy a megoldást tartalmazó információhordozót átadja a vizsgabiztosnak értékelésre, aki ráírja a beadás időpontját, és ellátja kézjegyével.

 ·    Az idő lejárta után beadott dolgozatok érvénytelenek, ebben az esetben a vizsgát meg kell ismételni.

 ·    A vizsga ideje alatt a vizsgázók a termet nem, illetve csak rendkívül indokolt esetben hagyhatják el.

 ·    A teremből a vizsgázó semmilyen, a feladatokkal és azok megoldásával kapcsolatos anyagot nem vihet ki.

 ·    A vizsga közben a vizsgázók egymással egyáltalán nem, a vizsgáztatóval is csak kivételes esetben kommunikálhatnak, amennyiben a kérdés nem a feladatok megoldására vonatkozik. A vizsgázó a feladat megoldásához tanácsot és segítséget nem kérhet, és nem kaphat.

 ·    A vizsgabiztos, amennyiben szabálytalanságot észlel, a vizsgát (ill. az érintett személy vizsgáját) azonnal felfüggeszti: elveszi a dolgozatot, ráírja az elvétel okát, és aláírja. A vizsgázót a teremből eltávolítja, és a szabálytalanságról 48 órán belül értesíti az NJSZT ECDL Irodáját. Az esetet az ECDL Akkreditációs Bizottság megvizsgálja, és döntéséről a vizsgaközpontot és az érintettet írásban értesíti.

 ·    Ha a vizsgázó a számára esedékes vizsgaidőpontban nem jelenik meg, számára új időpontot kell biztosítani. A vizsgadíj-fizetési kötelezettségről ebben az esetben a vizsgaközpont saját hatáskörében dönt.

 ·    Az ECDL vizsga nyelve Magyarországon a magyar, illetve, ha erre a vizsgaközpont lehetőséget biztosít, egyéb idegen nyelv, elsősorban angol.

 ·    Magyar nyelvű vizsga esetén a feladatlapokat a vizsgaközpontok a mindenkori könyvárusi forgalomban is kapható hivatalos ECDL vizsgapéldatárból állítják össze, minden modulnál az abban szereplő kritériumok alapján. A CAD, ill. az ECDL Advanced modulok vizsgafeladatbankja nem nyilvános, az illetékes vizsgaközpont az adott vizsgára a vizsgafeladatokat titkos vizsga-feladatgyűjteményből választja ki.

 ·    Az angol nyelvű vizsgák feladatait a nyilvános forgalomban szintén nem lévő európai feladatgyűjteményből választják ki.

 A vizsga értékelése

A vizsgafeladatok értékelését a vizsgabiztos végzi az ECDL követelményei alapján. A vizsgázó – fiatalkorú vizsgázó esetén a gondviselő – a kijavított dolgozatot a vizsgaközpont által meghatározott időben megtekintheti. A sikeres vizsgákat egyenként, a vizsgakártyán erre megjelölt helyen a vizsgaközpont igazolja, a "MEGFELELT" minősítés beírásával. A sikertelen vizsgákat a vizsgakártyára nem vezetik fel.

Vizsgamentességre jogosultak köre

Vizsgamentességet élveznek, vagyis további vizsgázás nélkül, regisztrációs díj befizetése ellenében igényelhetnek ECDL-bizonyítványt azok, akik közismereti informatika tantárgyból, vagy szakismereti informatikai alapismeretek tantárgyból közép vagy emelt szintű érettségi vizsgát tesznek, és jeles érdemjegyet szereznek. Az igénylést egyénileg lehet benyújtani a regisztrációs lap kitöltésével, amelyhez mellékelni kell az érettségi bizonyítvány másolatát. A regisztrációs díj a mindenkori legkedvezményesebb diák-regisztrációs díj.

Az igénylés menetéről további tudnivalók: Vizsgamentesség

A mentesség igazolása és a központi rendszerbe történő regisztráció után az ECDL Iroda a bizonyítványokat a hallgatók címére, illetve kérésre a beküldő vizsgaközpont részére küldi meg.

Az ECDL rendszer érvényes díjtételei 2020. február 1-jétől (Figyelem: A fizetendő díjak tárgyi adómentesek, áfát nem tartalmaznak!)

A vizsgázók által fizetendő díjak

ECDL STANDARD (7 modulos) regisztrációs díj, felnőttek: 9000 Ft

ECDL BASE (4 modulos) regisztrációs díj, felnőtt: 8000 Ft

ECDL STANDARD (7 modulos) regisztrációs díj, diák: 7000 Ft

ECDL BASE (4 modulos) regisztrációs díj, diák: 6000 Ft

FULL regisztrációs díj különbözet, felnőtt: 4000 Ft

FULL regisztrációs díj különbözet, diák: 3000 Ft

Önálló modulok: 6000 Ft

CAD: 9000 Ft

ADVANCED: 10 000 Ft

 Mennyiségi kedvezmények (csak a felnőtt regsztráció esetén érvényes!):

ECDL Standard regisztráció -

101-500 db közötti egyidejű vásárlás esetén: 8500 Ft/db

501-1000 db közötti egyidejű vásárlás esetén: 8000 Ft/db

1000-nél több regisztráció egyidejű vásárlása esetén: 7000 Ft/db

ECDL Base regisztráció -

101-500 db közötti egyidejű vásárlás esetén: 7500 Ft/db

501-1000 db közötti egyidejű vásárlás esetén: 7000 Ft/db

1000-nél több regisztráció egyidejű vásárlása esetén: 6000 Ft/db

 

A diákok vizsgáztatási díja, amely továbbra is a vizsgaközpont bevétele, az 1800 forint maximált árról 2500 forintra emelkedik.  

Vizsgadokumentumok elvesztése esetén fizetendő díjak

Amennyiben a vizsgázó a vizsgakártyáját elveszíti, 1000 Ft befizetése ellenében igényelhet újat. 7 modulos bizonyítvány elvesztése esetén a fizetendő pótlási díj 2500 Ft, Start (Base) bizonyítvány elvesztése esetén pedig 1000 Ft.