A középszintű érettségi vizsga témakörei

 

FIZIKA

 

 

 1. Newton törvényei
 2. Pontszerű és merev test egyensúlya
 3. Mozgásfajták

-          Egyenes vonalú egyenletes mozgás

-          Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás

-          Összetett mozgások

-          Periódikus mozgások

 1. Munka, energia
 2. A speciális relativitáselmélet elemei
 3. Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly
 4. Hőtágulás
 5. Állapotegyenletek ( összefüggés a gázok állapotjelzői között)
 6. Az ideális gáz kinetikus modellje
 7. Energiamegmaradás hőtani folyamatokban
 8. Kalorimetria
 9. Halmazállapot-változások
 10. A termodinamika II. főtétele
 11. Elektromos mező

-          Elektrosztatikai alapjelenségek

-          Az elektromos mező jellemzése

-          Töltések mozgása elektromos mezőben

-          Töltés, térerősség, potenciál a vezetőkön

-          Kondenzátorok

 1. Egyenáram

-          Elektromos áramerősség

-          Ohm törvénye

-          Félvezetők

-          Az egyenáram hatásai, munkája és teljesítménye

 

 1. Az időben állandó mágneses mező

-          Mágneses alapjelenségek

-          A mágneses mező jellemzése

-          Az áram mágneses mezeje

-          Mágneses erőhatások

 1. Az időben változó mágneses mező

-          Az indukció

-          A váltakozó áram

-          A váltakozó áram teljesítménye és munkája, a transzformátor

 1. Elektromágneses hullámok

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. A fény mint elektromágneses hullám

-          Terjedési tulajdonságok

-          Hullámjelenségek

-          A geometriai, fénytani leképezések

 1. Az anyag szerkezete
 2. Az atom szerkezete

-          A kvantumfizika elemei

-          Részecske és hullámtermészet

-          Az elektronburok szerkezete

 1. Az atommagban lejátszódó jelenségek

-          Az atommag összetétele

-          Radioaktivitás

-          Maghasadás

-          Magfúzió

 1. Sugárvédelem
 2. Elemi részecskék
 3. A gravitációs mező
 4. Csillagászat
 5. A fizikatörténet legfontosabb személységei

 

 

KÍSÉRLETEK

 

Mérje meg, mennyi idő alatt tesz meg a golyó egy adott szakaszt a lejtőn és ebből számolja ki a gyorsulását. Állapítsa meg (kvalitatíve), hogyan függ a lejtőn leguruló golyó gyorsulása a lejtő meredekségétől.

Eszközök: lejtő, golyó, mérőszalag, stopperóra

 

Végezze el az egyik kísérletet:

a) Mérje meg a lemezjátszó korongjára helyezett test periódusidejét. Határozza meg a test fordulatszámát, szögsebességét, és kerületi sebességét.

Eszközök: lemezjátszó, stopperóra, mérőszalag vagy vonalzó, kisméretű, a korongra jól tapadó test.

b) Határozza meg kvalitatíve, hogyan függ egy rugón rezgő test periódusideje a test tömegétől!  Állapítsa meg melyik rugónak nagyobb a rugóállandója.

Eszközök: két különböző rugóállandójú rugó, 4 db akasztható 50 g-os nehezék, állvány

 

Fonál és nehezék segítségével mutassa be, hogyan függ két erő eredőjének nagysága az erők iránya által bezárt szögtől. Becsülje meg, mennyi lehet a fonál elszakításához szükséges minimális erő.

Eszközök: fonál, nehezék

 

Egy vízszintes tengelyen forgatható kétoldalú emelőn, hozzon létre nehezékek segítségével legalább három különböző esetben forgási egyensúlyt, és elemezze a tapasztaltakat!

Eszközök: kétoldalú emelő állvánnyal, akasztható nehezékek (kb. 10 darab)

 

 

Az alábbi kísérletek közül válasszon egyet, végezze el és értelmezze!

 1. Végezzen mérőkísérletet a súrlódási erő ellenében végzett munka kiszámítására!
 2. Végezzen mérőkísérletet az emelési munka kiszámítására!
 3. Határozza meg a rugó megnyújtásakor végzett munkát!

Eszközök: kampós fahasáb, terhelő fémhengerekkel, erőmérő, mérőszalag, 0,5 N súlyú akasztós nehezékek, rugó.

 

 

A rendelkezésére álló eszközök segítségével mutassa be a szilárd testek vagy a folyadékok vagy a gázok hőtágulását!

Eszközök: nyeles bimetall, borszeszégő, álló gömblombik kifúrt dugóval, a lyukba pontosan illeszkedő üvegcsővel, festett víz.

 

 

A rendelkezésére álló eszközökkel igazolja Boyle-Mariotte törvényét!

Eszközök: orvosi fecskendő, gumidugó, rugós erőmérő, digitális mérleg.

 

 

Kerékpárpumpa vagy szódapatron segítségével mutassa be a hőtan első főtételét!

Eszközök: kerékpárpumpa, szódapatron, kalapács, szög.

 

 

A rendelkezésre álló eszközök segítségével mutassa be a halmazállapot-változás jelenségeit és értelmezze az elvégzett kísérleteket!

Eszközök: főzőpohár, kémcső, vatta, jégkockák, könnyen szublimáló anyag, borszeszégő, óraüveg, kémcsőfogó, kémcsőállvány

 

 

Állapítsa meg, hogy a kiadott anyagok közül melyik vezető, melyik szigetelő.

Eszközök: egyenáramú tápegység, vezetékek, ampermérő, különböző anyagú (fém, fa, szén, műanyag) rudak.

 

 

Kapcsoljon sorosan vagy párhuzamosan egy ismeretlen ellenállású és egy ismert ellenállású fogyasztót! Határozza meg az ismeretlen ellenállást úgy, hogy a két fogyasztón mért feszültségeket vagy áramerősségeket hasonlítja össze!

Eszközök: telep; egy ismert és egy ismeretlen ellenállású fogyasztó, feszültség- és árammérő műszer, vezetékek, kapcsoló, szerelőtábla

 

A rendelkezésére álló eszközök segítségével mutassa be egy áramjárta tekercs és egy rúdmágnes között fellépő kölcsönhatásokat. Térjen ki az áram irányának és a menetszámnak a szerepére.

Eszközök: tekercs, rúdmágnesek, zsebtelep, vezetékek

 

 

Mutassa be a mozgási indukció jelenségét! Mutassa be, mitől függ a vezetőben indukálódó feszültség nagysága!

Eszközök: középállású demonstrációs V/A-mérőműszer, (vasmag nélküli) tekercs

(2 különböző menetszámú), 2 db erős rúdmágnes, vezeték

Válasszon az alábbi két téma közül:

a) Mutassa be a különböző típusú lencsék képalkotását! Állapítsa meg a kapott lencséről, hogy szóró- vagy gyűjtőlencse-e! Szemléltesse a lencsével a képalkotásról elmondottakat!

b) Mutassa be a különböző típusú gömbtükrök képalkotását! Állapítsa meg a kapott tükörről, hogy homorú vagy domború tükör-e!

Szemléltesse a tükörrel a képalkotásról elmondottakat!

Eszközök: optikai pad, lencse tartóban, gyertya, prizmatartó, ernyő, gyufa, tükör

 

Mérje meg a nehézségi gyorsulást fonálinga segítségével!

Eszközök: Bunsen-állvány, befogó „dió”, rövid fémrúd, zsineg, nehezék, stopperóra