Katolikus hittan
2013/14 őszi vizsgaidőszak

 

A bibliaismeret témaköréből: a teremtéstörténet, ősatyák története, Mózes életének eseményei, honfoglalás
története, Illés és Elizeus próféta története, messiási próféciák és beteljesedésük, karácsony és húsvét
ünnepének története, az evangéliumok keletkezése, Jézus a mi gyógyítónk, Pál apostol megtérése és missziói
útjai

Dogmatika és liturgika témaköréből: Isten kinyilatkoztatása, a Szentháromságról szóló tanítás, a
krisztológia tételei, a Szentlélekről szóló dogmatika, a katolikus istentisztelet alkotóelemei, a vasárnap
megszentelése, szentségek dogmatikája és liturgiája, az imádság teológiája

Egyháztörténet témaköréből: keresztényüldözések, egyházatyák, szerzetesrendek, a középkor és az újkor
nagy szentjei, Árpád-házi szentek, magyar szentek a XX. században, zsinatok (Trentói, II. vatikáni zsinat), az
ökumenikus mozgalom kezdetei

Az erkölcstan témaköréből: az első kőtábla parancsolatai, a második kőtábla parancsolatai, a Hegyi beszéd
tanításai, bűnök és erények, lelkiismeret és annak nevelése, a nemi élet erkölcstana, az emberi élet védelme