Református hittan
2013/14 őszi vizsgaidőszak


Református hit- és erkölcstan érettségi témakörei

A bibliaismeret témaköréből: a teremtéstörténet, ősatyák története, Mózes életének eseményei, húsvét
ünnepének története, messiási próféciák és beteljesedésük, Izráel temploma, Illés és Elizeus próféta története,
az evangéliumok keletkezése, Jézus a mi gyógyítónk, Pál apostol missziói útjai

Hitvallásismeret témaköréből: Isten kinyilatkoztatása, a keresztség és az úri szent vacsora sákramentuma, a
református istentisztelet alkotóelemei, az isteni gondviselés, a Szentháromságról szóló bibliai tanítás, az ún.
„sola” tanítások, Jézus Krisztus hármas tisztje

Egyháztörténet témaköréből: az egyházi év kialakulása, az üldözött egyház belső rendje, a reformáció
terjedése Magyarországon, az erdélyi fejedelmek valláspolitikája, jezsuiták és a magyarországi
ellenreformáció, protestáns ortodoxia, puritanizmus és pietizmus, az ökumenikus mozgalom kezdetei

Az erkölcstan témaköréből: az első kőtábla parancsolatai, a második kőtábla parancsolatai, a Hegyi beszéd
tanításai, a református kegyesség és hitélet jellegzetességei, az ember isten szövetségében