Jelenlegi hely

Címlap » Hírarchívum

Hírarchívum 2018

2018.02.03. Suliváró nagycsoportos óvodásoknak

Képek az eseményről

http://promenad.hu/cikk/elso-kiserletek-az-iskolai-lettel-185789

Kedves Nagycsoportos Óvodások! Gyertek iskolánkba!

Szeretettel várunk  Benneteket szüleitekkel  a Németh László Gimnázium, Általános Iskolába 2018. február 3-án, szombaton 9.00-11.00 óráig.
Program:
09.00 - 09.45         Aprók tornája – Kölyökatlétika a sportcsarnokban
              A foglalkozást vezeti: Papné Molnár Andrea (Tornacipőt mindenki hozzon magával!)
09.45 – 10.00         Tízórai az új étkezőben
10.00 – 11.00         Aprók iskolája 
Kísérletek a Gyulai József Természettudományos Műhelyben.
A kísérleteket bemutatják: Balázs Brigitta, Bodrogi Judit, Dr. Gálné Dr. Horváth Ildikó, Simon Tibor középiskolai tanárok
Ismerkedés a leendő első osztályos tanító nénikkel
Kosztolányi Anikó – Mónusné Vörös Éva
Kardos Nóra – Nagy Imréné
Huszárné Vasa Éva – Szabóné Horváth Anikó

Mindenkit szeretettel várunk! Viszontlátásra iskolánkban! Tanító nénik

2018.01.22. A magyar kultúra napja

A magyar kultúra napján iskolánk 11. osztályosok emelt szintű magyar nyelv és irodalom csoportja emlékezett Dr. Lázármé Megyeri Zita felkészítésében.

2018.01.20. 10 óra Központi írásbeli vizsga

A vizsga helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Németh László utca 16. Németh László Gimnázium, Általános Iskola

2018.01.20. 10:00 óra: Magyar nyelv tantárgy írásbeli vizsgája (45 perc)
2018.01.20. 11:00 óra: Matematika tantárgy írásbeli vizsgája (45 perc)

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

 A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:
     - személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt,
     - jelen értesítőt.

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.

A megtekintés helyszíne és időpontja: 2018.01.26. 08:00-16:00 óra (könyvtár)

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

EFOP-3.2.3-17-2017-00009 ("Tanítsd ma a holnapot!")A pályázat saját weboldala itt elérhető!

EFOP-3.2.3-17-2017-00009 - "Tanítsd ma a holnapot"

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be a „Digitális környezet a köznevelésben” című EFOP-3.2.3-17 kódszámú pályázati felhívásra, amelyet 2017. év 12. hó 05. napján az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásra érdemesnek ítélt.

Kedvezményezett: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Projekt címe: „Tanítsd ma a holnapot!”
Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00009
A támogatás összege: 109 999 998 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt megvalósítás ideje: 2018.02.01.-2021.05.01.

A projektben részt vevő intézmények:
1) Németh László Gimnázium, Általános Iskola gimnáziumi feladatellátási helye;
2) Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola;
3) Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola;
4) Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

Projekt tartalma:
Pályázatunk célja a tanulók kulcskompetenciáinak, kiemelten a digitális eszközökkel támogatott szövegértés, matematika és természettudományos kompetenciáinak a fejlesztése megvalósuljon a négy résztvevő oktatási intézményben és szoros együttműködés jöjjön létre a tapasztalatok megosztására és a digitális technológia használata beépüljön az alapkészségek fejlesztésére fókuszálva az intézmények mindennapos életébe. További célunk, hogy növeljük a digitális eszközökkel és módszertannal támogatott tanórák arányát.

Ezen fejlesztések által arra törekszünk, hogy a tanulók készség- és képességszintjén, valamint az országos kompetenciamérés eredményeiben is megmutatkozzon a fejlesztő munka.

A projektben résztvevő iskolák osztályaiban számos tantárgy óráin digitális eszközök és tartalmak felhasználásával olyan projektpedagógiai, kooperatív és kollaboratív tanulási elemekkel ötvözött modern tanítás és tanulás valósul majd meg, mely felkészíti a diákokat a 21. század munkaerőpiaci kihívásaira és lehetővé teszi számukra az életen át tartó tanulási készségek és képességek elsajátítását.

36 hónapon át tartó projektben, a tanárok és a diákok is létrehoznak digitális oktatási tartalmakat, melyek iskolai és tankerületi szinten, valamint a világháló segítségével bárhol az országban felhasználhatók lesznek.

Kiemelt célunk egy olyan tanári hálózat kialakítása a tankerületben és azon túl is, amely résztvevői megosztják egymással tapasztalataikat, tartalmaikat és támogatást nyújtanak az érdeklődő, de a digitális oktatás területén még járatlan pedagógusok számára. Célunk e-learning tananyagok készítése is, melyek teljes körűen felhasználhatóak és adaptálhatóak más iskolákban is.
A már megszerzett tapasztalatok és az együttműködés során létrejövő ismeretek segítségével egy olyan egységes pedagógiai szemléletben készült digitális oktatási és támogatási rendszer létrehozását tervezzük, amely a helyi igényekhez szabott saját tananyagfejlesztést helyezi központba. A tananyagfejlesztésben diákok és tanárok egyaránt részt vesznek. A sharing elvre épülő hálózatok kialakulása révén lehetővé válik az azonos tantárgyakat tanító tanárok tananyag-megosztása, ezzel a rendelkezésre álló digitális tartalom rövid időn belüli megtöbbszörözése.
A többféle eszközt, alkalmazást, programot magába foglaló tanulásfejlesztés és tananyagfejlesztés által lehetőség lesz a problémamegoldás, a többszintű gondolkodás, a kezdeményezőképesség, az alkotó-és újítókészség, a kreativitás fejlesztésére is.

A négy intézményben összesen 18 bevont pedagógus fejleszt és tölt fel tananyagot az NKP oldalára (digitális óravázlatok, tanítást-tanulást támogató tartalmak, digitális projekt leírások, stb.) és minden résztvevő iskolában digitális módszertani asszisztensek segítik a munkát. A pedagógusok szakmai támogatását mentorálással, továbbképzésekkel és IKT szaktanácsadók bevonásával tervezzük biztosítani. A bevont pedagógusok közös munkacsoportokat hoznak létre, amelyeknek a működését a szakmai vezető koordinálja. A résztvevő intézményekből 40 pedagógus akkreditált pedagógus továbbképzésen vesz részt, digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében, elsősorban az összeállított vagy választott digitális pedagógiai módszertani csomaggal összhangban. Összesen nyolc szakmai napot tervezünk (minden intézményben 2-2), ahol lehetőség lesz a bevont intézmények között a tapasztalatcserére. Minden intézményben belső továbbképzések, tantestületi tréningek is helyet kapnak, amelyeken a tananyagfejlesztő kollégák mutatják be fejlesztő tevékenységeiket interaktív módon.

A digitális tartalomfejlesztéshez IKT eszközöket, berendezéseket szerzünk be, melyekhez a rendszergazdai szolgáltatás biztosított az összes intézményben.

Az elért eredmények és produktumok megtalálhatók és mindenki számára felhasználhatóak lesznek a programunk saját weboldalán. Ezen a felületen kialakítunk egy szakmai közösségi fórumot is, ahol az iskolák pedagógusai közvetlenül tudnak egymással kapcsolatot teremteni. A projektben különös figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulóknak egyéni bánásmóddal, differenciálással, illetve tanórán kívüli megértést segítő tartalmak használatával.

A bevont intézmények a program keretében megvalósított pedagógiai fejlesztéseket beépítik a pedagógiai programjukba és továbbviszik a fenntartási időszakra is.

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

További információ kérhető:
Seres Imre projektmenedzser
tel.: +36-62/533-137; +36-30/302-7801

Tanulmányi területek kódjai a középiskolai jelentkezéshez

2018. 01. 20. - Diákbál

A Németh László Gimnázium Szülői Szervezete

2018. január 20-án 19 órai kezdettel

diákbált

rendez a Fekete Sas termeiben

Vélemények

Tisztelt Szülő!

Gyermeke iskolai tanulmányainak első szakasza hamarosan véget ér. Ez alkalmat ad arra, hogy segítségét kérjük abban, hogy tájékoztassa az iskola vezetését az iskoláról nyert tapasztalatairól és benyomásairól. Véleményével hatékonyan hozzájárulhat munkánk javításához, esetleges hiányosságaink feltárásához, azok kijavításához.

Tisztelettel arra kérem, hogy az alábbiakban leírtak alapján töltsön két kérdőívet! Kérem, 1-5-ig terjedő osztályzattal értékelje, mennyire ért egyet a kérdőívben szereplő, gyermeke tanítóira, illetve az intézmény egészére vonatkozó állításokkal. (Ha teljesen egyetért: 5, ha egyáltalán nem ért egyet: 1).

A kérdőív kitöltése anonim, semmilyen személyes adat megadására nincs szükség.

A kérdőívek kitöltésére 2018.01.23. 24:00 óráig van lehetőség!

Köszönjük, hogy véleményével segíti munkánkat.

Iskolai:
https://goo.gl/forms/e62YRyPXtxVT1VQg1

Szülői a 4, a osztálynak:
https://goo.gl/forms/NpO8wqbzBqeneLnh1

Szülői a 4, b osztálynak:
https://goo.gl/forms/kuOHKirLyVVh3zkA3

Szülői a 4, c osztálynak:
https://goo.gl/forms/WsLukQA7TiHVwMHT2

2018.01.03. Az első nap az új ebédlőben

JANUÁR HAVI ÉTKEZÉSI DÍJAK BESZEDÉSI IDŐPONTJA:

2018. január 10-12-ig minden hétköznap 7:00–9:00 között                                           

3 x étkezés  :  14.280 Ft
1 x étkezés :    8.316 Ft
Középiskola:    10.080 Ft

Mindenkit kérek a pontos fizetendő összeg előkészítésére és a határidő betartására. Köszönöm.
Utalási információ: http://kozetkeztetes.hmszzrt.hu
Ebédlemondás/rendelés: 06 30 749 8756 (Csernák Ágnes)

Oldalak