Jelenlegi hely

Címlap

Hírarchívum 2020

Nyári titkársági ügyelet

A nyári szünetben szerdánként van ügyelet 9-13 óra között az iskola titkárságán.

2020.06.28. - Elhunyt Dr. Lakatosné Dr. Németh Ágnes

2020. június 28-án elhunyt Dr. Lakatosné Dr. Németh Ágnes, Németh László leánya.

Németh Ágnes iskolánk barátja és támogatója volt, neki köszönhető, hogy 2001-ben felvehettük Németh László nevét. Emlékét megőrizzük!


Tankönyvellátás 2020/2021. tanévre

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A tankönyvosztás előreláthatólag 2020. augusztus 24-28. között lesz. A pontosabb időpontokat osztályonként későbbi időpontban tesszük közzé a weblapunkon.

A 2020/2021-es tanévtől a köznevelés nappali rendszerű alap- és középfokú oktatásban résztvevő minden tanulója térítésmentes tankönyvellátásban részesül a 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján. 
Az iskola a térítésmentes tankönyvellátást tankönyvrendeléssel és könyvtári állományból kölcsönzés útján biztosítja.
Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként az iskolai könyvtár állományába kerülnek, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek.
A könyvek megvásárlására az iskolán keresztül nincs lehetőség.

1-5. évfolyamok tankönyvlistái itt megtekinthetők

6-8. évfolyamok tankönyvlistái itt megtekinthetők

9-12. évfolyamok tankönyvlistái itt megtekinthetők

Információk leendő első osztályosainknak

A 2020/2021. tanév első osztályinak a névsora a következő linkeken megtekinthetők:

1.A osztály (osztályfőnök: Donnákné Budai Ildikó)

1.B osztály (osztályfőnök: Vas Mariann)

1.C osztály (osztályfőnök: Tóth Zsuzsanna)

Az első osztályosok felszerelése itt megtekinthető

Az első szülői értekezletre 2020.augusztus 25-én 16 órakor kerül sor.

2020.05.25. - Az iskolánk júniusi működése

Az iskolák júniusi működését szabályozó 220/2020. (V. 22.) Kormányrendelet szerint

  1. „Az iskolák június 2. és június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából.”
  2. Amennyiben a szaktanár, illetve a tanító szükségesnek ítéli meg, az osztályfőnök a Kréta-rendszerből küldött személyes üzenetben kezdeményezni fogja, hogy gyermeke ilyen foglalkozáson vegyen részt, annak időpontját is meg fogja jelölni.
  3. „2020. június 2. és június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.”
  4. Az általános iskolások számára eddig is folyamatosan biztosítottuk a tanulók felügyeletét. Június 2-tól ezt a gimnáziumi tanulók számára is biztosítani fogjuk igény szerint.
    Kérjük a felügyeletre vonatkozó igényüket (mely napokon hány órától hány óráig igényelnek felügyeletet) a titkarsag@nlg.httpf.hu címen vagy a 62/533-137-es telefonszámon jelezzék!
  5. „Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő iskola nem tagadhatja meg.”
  6. „Az iskolákban június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani. A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.”Az erre vonatkozó igényüket kérjük a Hódmenza Kht. felé jelezzék! (elérhetősége: 30/749-8756  Megyeriné Varjú Gabriella)

Kérjük felmerülő kérdéseiket a fenti elérhetőségeken jelezzék!
Üdvözlettel: Árva László (igazgató)

2020.06.19. - 8.osztályosok ballagása

Beiratkozás gimnáziumi osztályainkba

Tisztelt Szülő!

Gyermeke gimnáziumi felvételével kapcsolatban a következőkről szeretném tájékoztatni:

A középfokú iskolába felvételt nyer tanuló szülője útján az iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat.

Az elektronikus beiratkozás módja:

A Kréta-rendszer e-Ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) a „Beiratkozás középfokú intézménybe (BKI)” menüpont megnyitásával a szülő 2020. június 15. és 2020. június 23. között beküldheti gimnáziumunkba a tanuló adatait, illetve csatolhatja a tanuló anyakönyvi kivonatának, lakcím-kártyájának, TAJ-számának és utolsó évről szóló általános iskolai bizonyítványának a másolatát. (A miniszteri rendelet alapján a tanév befejezését követően a tanuló általános iskolai bizonyítványának másolatát elektronikus úton eljuttatja a szülőnek.)

Amennyiben ezeket a dokumentumokat ezen a módon nem tudja beküldeni, akkor azok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján is lehetősége lesz. Ám a beiratkozás rögzítésére ebben az esetben is szükség van a fenti időhatárok között.

Személyes beiratkozás: Lehetőséget biztosítunk személyes beiratkozásra is 2020. június 22-én 8 és 16 óra között, illetve 23-án 12 és 18 óra között.

Amennyiben ezzel a lehetőséggel kíván élni, kérjük hozza magával:

 gyermeke születési anyakönyvi kivonatát, lakcím kártyáját, TAJ számát,  a tanuló bizonyítványát,

A tanuló diákigazolvány igénylésére vonatkozó igényét (a Nemzeti Egységes Kártyarendszer Adatlapot is beleértve) az igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően a nyári szünetben szerdai napokon is benyújthatja iskolánkhoz.

Kérjük azoknak a tanulóknak a szüleit, akik eddig nem iskolánk tanulói voltak, hogy szíveskedjenek nyilatkozni arról, hogy gyermekük számára felekezeti hittant (a felekezet megjelölésével) vagy erkölcstant választanak a következő tanévre!

Kérjük, amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája merülne fel, azt jelezze a titkarsag@nlg.httpf.hu címen vagy a 62/533-137-es telefonszámon!

Köszönjük együttműködését!

Az egyéni munkarend létesítése iránti kérelem benyújtása

2020. szeptember 1-jétől nem az igazgató, hanem az Oktatási Hivatal engedélyezheti az egyéni munkarend szerinti tanulást abban az esetben, ha az a tanulmányok folytatása és befejezése szempontjából „előnyös” a tanuló számára.

Fontos változás az is, hogy a megszűnt magántanulói jogviszonnyal ellentétben az egyéni munkarend szerinti tanulás kizárólag határozott időre kérelmezhető.A magántanulói jogviszony létesítését az eddigiekben bármely időpontban lehetett kérelmezni, az új szabályok szerint azonban az egyéni munkarend határozott időre történő engedélyezése iránti kérelmet a szülő (nagykorú tanuló) az adott tanév első napját megelőző június hónap 15. napjáig nyújthatja be a felmentést engedélyező Oktatási Hivatalhoz. A június 15-i időpont után csak abban az esetben lehet kérelmet benyújtani, ha a kitűzött időpontot követően a rendes tanulói jogviszony iskolába járással történő teljesítésnek akadálya merül föl. Ilyen lehet például, ha a tanuló családjával külföldre költözik, ha egészségi állapotában méltánylást igénylő lényeges változás lép föl, vagy ha balesetet szenved.

Mivel az egyéni munkarendre vonatkozó új szabályozást a jogalkotó 2019 júliusában alkotta meg, ezért 2019. június 15-ig nyilvánvalóan senki nem nyújthatta be a tanuló tanulmányainak egyéni munkarendben történő teljesítése iránti kérelmet, azaz a 2019/2020-as tanévre egyetlen tanuló sem rendelkezik a tankötelezettség egyéni munkarend formájában történő teljesítését engedélyező hivatali határozattal. A következő, azaz 2020/2021-es tanévre vonatkozó kérelmeket pedig majd 2020. június 15-ig kell benyújtani az Oktatási Hivatal részére.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend

2020.06.13. - Gimnáziumi ballagás

Magyar Költészet Napja - versmondó verseny

Ládi Levente Zsolt 3.c osztályos tanuló az online órák keretén belül is szorgalmasan részt vett az iskolánkban működő dráma szakkörön. Tanár nénije, Arnóczky Mária javaslatára jelentkezett egy országosan meghirdetett versmondó versenyre, ahol a fotókon látható szép eredményt érte el. Szívből gratulálunk!

Oldalak